Matte

 

PROBLEMLÖSNING

Arbetet med taluppfattning kommer att ta längre tid än vad jag trodde från  början. För att det inte ska kännas alltför långdraget kommer vi vid vissa tillfällen att varva med problemlösning – i stället för att ha detta som ett eget sammanhängande arbetsområde längre fram. I början kommer jag att gå igenom en problemlösningsmetod i taget och ge eleverna övningar på dessa, för att sedan ge dem blandade övningar. När eleverna har kunskaper om olika metoder ska de nämligen även lära sig välja rätt metod till ett särskilt problem.

 

TALUPPFATTNING OCH POSITIONSSYSTEMET

Vårt nya arbetsområde är taluppfattning och positionssystemet. Även denna gång kommer vi att arbeta utan lärobok. Vi kommer i stället att arbeta med diskussioner och gruppövningar av olika slag, samt en del stenciler.

Målen för området är att eleverna ska lära sig
– förstå och använda de fyra räknesätten
– storleksordna stora tal
– storleksordna decimaltal
– räkna med stora tal i huvudet och med papper och penna
– räkna med decimaltal i huvudet och med papper och penna
– överslagsräkning
– hitta enkla mönster i talföljder
– jämna och udda tal
– uppskatta rimligheten i sina svar
– negativa tal

Det är en hel del vi ska lära oss och vi kommer att hålla tills vi tycker att vi uppnått målen. Under arbetets gång kommer eleverna att få läxor som kommer att förhöras på ett eller annat sätt.

 

LÄNGD

Det första arbetsområdet är längd. Vi började med en diskussion om vilka längdmått man använde förr i tiden, för att få ett historiskt perspektiv på arbetet. Vi fortsatte med en övning där eleverna fick gå runt på olika stationer för att uppskatta och mäta olika föremål. Fortsättningsvis kommer vi bl.a. att arbeta med ett par gruppövningar där eleverna ska jämföra olika längder, en övning där eleverna ska uppskatta större avstånd utomhus, en sammanfattande skrivövning samt några mer traditionella övningar för repetitions skull. Målet med arbetsområdet är att eleverna ska kunna uppskatta, mäta och jämföra olika längder.

 

ARBETET I MATTE

I början av terminen kommer vi att arbeta utan matteböcker. Vi kommer i stället främst att arbeta med laborativa övningar, gruppövningar och skrivuppgifter. Eleverna har fått två olika räknehäften; ett att använda som arbetsbok (som ett traditionellt räknehäfte) och ett att använda som uppslagsbok. I den senare skriver eleverna anteckningar från genomgångar som de kan gå tillbaka och läsa om de behöver fräscha upp kunskaperna under arbetets gång.